Urgentie: nu en in de toekomst

Eindhoven centrum Noordoost (ECN) is een druk bezocht gebied met meer dan 10.000 arbeidsplaatsen en minstens 15.000 studenten. Naar verwachting zal zowel het aantal studenten als arbeidsplaatsen in de komende jaren toenemen. ECN is een gebied waar veel verkeersstromen samenkomen. Dit leidt onder andere tot hoge parkeerdruk in en rondom het gebied. Alternatieve vervoersmiddelen, zoals het openbaar vervoer of de fiets, zijn vanwege de langere reistijd vaak een onaantrekkelijke optie. Herinrichtings- en verbouwingsplannen van de grote werkgevers zijn samen met de verbouwing van het NS station en de aanleg van HOV2 een bedreiging voor de bereikbaarheid van het gebied. Tegelijkertijd zijn het ook kansen om de bereikbaarheid op langere termijn te verbeteren.

Wensbeeld: de stip op de horizon

Eindhoven Centrum Noordoost moet een prettigere verblijfsomgeving worden en blijven die geen overlast in de omgeving veroorzaakt. Het verlagen van de individuele automobiliteit en parkeerdruk op TU/e Science Park en de omgeving van de JF Kennedylaan dragen daaraan bij en leiden tot een hoogwaardiger uitstraling. Door bestaande initiatieven te bundelen, samen initiatieven te ontplooien en te leren van elkaar gaat de community aan de slag met ‘slimmer reizen’ om zo werknemers meer reismogelijkheden te bieden.

Aanpak: hoe realiseren we de ambitie

De werkgevers in het gebied werkten individueel al aan het verbeteren van hun mobiliteit. Het bmn bracht hen bij elkaar zodat ze er als community samen de schouders onder kunnen zetten. De community zoekt de samenwerking bewust op door het uitrollen van gezamenlijke projecten, versterkt door interne projecten in de organisaties, het uitoefenen van invloed op maatregelen buiten de community en door actief kennis te delen met elkaar. Om uiteindelijk werknemers meer reismogelijkheden te bieden zodat individuele automobiliteit in de spits afneemt en parkeerproblemen worden opgelost op TU/e campus en de omgeving van de JF Kennedylaan.

TU/e, Fontys, MMC en Rabobank uit community Eindhoven Centrum Noordoost hebben de handen ineen geslagen om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren. Er zijn vier subsidieaanvragen bij gemeente Eindhoven ingediend en gehonoreerd voor het Beter Benutten programma. Concreet worden de volgende maatregelen ingezet:

  • Het uitbreiden van fietsenstallingen bij MMC en Fontys
  • Het verzorgen van poolfietsen en pool e-bikes voor verkeer tussen MMC Eindhoven en MMC Veldhoven
  • Invoeren betaald parkeren en parkeermanagementsystemen bij TU/e en MMC
  • Het verzorgen van buslijn 104 van station Eindhoven naar TU/e campus en vice versa
  • Communicatiecampagnes bij alle bedrijven over de concrete verbeteringen om te stimuleren dat werknemers er gebruik van gaan maken

 

Gemeente Eindhoven ziet de projecten als een flinke stimulans voor de samenwerking in de community én als een bijdrage aan een blijvende duurzame bereikbaarheid van het noordoostelijk deel van de stad.